Interreg MED

Interreg MED (Mediterranean) je del program evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG in predstavlja okvir za implementacijo in doseganje ciljev evropske kohezijske politike. Podpira skupne aktivnosti in izmenjavo politik na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Splošni cilj evropskega teritorialnega sodelovanja je promocija skupnega ekonomskega, socialnega in teritorialnega razvoja Evropske unije kot celote.Program združuje 13 članic Evropske unije v sredozemskem prostoru. Prikazane so na priloženem zemljevidu.

Vir: www.interreg-med.eu

Transnacionalni koncept programa omogoča reševanje izzivov izven nacionalnih meja, kot je npr. povečanje nizko-ogljične ekonomije, zaščita naravne in kulturne dediščine, ter krepitev inovativnega potenciala.

Glavni cilj programa Interreg MED je promocija trajnostne rasti v mediteranskem območju z oblikovanjem inovativnih konceptov in praks, kakor tudi razumna raba virov in podpora socialni integraciji skozi integriran teritorialni pristop.

Za celotno programsko obdobje 2014-2020 je na voljo 265 milijonov €, od tega 224 milijone € prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 9 milijonov € predpristopni instrument in nacionalno so-financiranje.

Ključni strateški dokumenti, na katere se program opira, so:

 • Strategija Evropa 2020,
 • Teritorialna agenda 2020
 • Kohezijska politika EU 2014-2020


PRIORITETNA PODROČJA:

 • Prednostna os 1: Inovacija

  • namen je povečati mednacionalne aktivnosti inovacijskih grozdov in mrež ključnih sektorjev v mediteranskem območju.
  • Ekološko sprejemljiva rast gospodarstva (okolje in morja), kreativna industrija in socialna inovacija
  • Aktivnosti: razvoj grozdov in mrež, razvoj modelov in orodij, prenos znanja, vzpodbujanje ozaveščenosti in kapitalizacija
  • Projektni partnerji: MSP, javna uprava, raziskovalne organizacije

 • Prednostna os 2: nizko-ogljična ekonomija

  • Promocija nizko-ogljičnih strategij in energetske učinkovistosti na specifičnih območjih Mediterana: mesta, otoki in oddaljene pokrajine
  • Razvoj rešitev, prilagojenih številnim regionalnim posebnostim, od gosto poseljenih urbanih območij z gostim prometom, do oddaljenih pokrajin in otokov z omejenim dostopom do energetskih virov
  • Aktivnosti: energetska učinkovitost, obnovljivi energetski viri in proizvodnja
  • Projektni partnerji: javna uprava, raziskovalne organizacije, podjetja, NVO / civilna družba

 • Prednostna os 3: naravna in kulturna dediščina

  • Zaščita in promocija mediteranske naravne in kulturne dediščine
  • Fokus za šačiti naravne in kulturne dediščine, biodiverziteta
  • Aktivnosti: analize, študije, načrtovanje politik in razvoj strategij, prenos primerov dobrih praks in politik
  • Projektni partnerji: javna uprava, NVOji, raziskovalne organizacije, podjetja v določeni meri

 • Prednostna os 4: upravljanje (governance)

  • Povečanje upravljanja v mediteranskem območju
  • Razvoj multilateralnih koordinacijskih okvirjev z makro-regionalnim pristopom
  • Aktivnosti: temetske konzultacije in študije, mreže javnih uprav za izboljšanje odločevalskih procesov in oblikovanje skupnih pogledov in strategij
  • Projektni partnerji: javna uprava – regionalno, nacionalno in mednarodno


Nacionalna kontaktna točka Hrvaška:

Anamarija Ostojić

National Controller ERDF Transnational Co-operation Programme MED 2007-2013Agency for Regional Development of the Republic of Croatia

Vlaška 108, 10 000 Zagreb

Email: anamarija.ostojic@arr.hr

Tel: +385 1 48 11 941


Pavle Plamenac

National Contact Point ERDF Transnational Co-operation Programme MEDMinistry of Regional Development and EU Funds

Račkoga 6, 10 000 Zagreb

Email: pavle.plamenac@mrrfeu.hr

Tel: +385 1 64 47 458

Facebook: Teritorijalna suradnja – HR


Nacionalna kontaktna točka Slovenija:

Anton Pavlin

National Contact Point Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Email: anton.pavlin@gov.si

Tel: +386 1 400 3477


Nada Hozjan

First Level Control Government Office for Development and European Cohesion Policy

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

Email: nada.hozjan@gov.si

Tel: +386 1 400 3492


Več informacij o razpisu: info@tiko-pro.si

Mateja Kramberger,
Pomočnica vodje projektov

2 3